ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤਿਹ।

Dear Khalsa Ji
ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ

Thank you. You application is received. This is not a registration confirmation.
All successful registrations will be sent confirmation emails by 15-December-2021. The email may go into spam folder, please ensure you don’t miss it.
ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਲਈ ਪਰਵਾਨ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਸੰਬਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਂਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਨਾ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਲਈ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ।

Please finalize your travel arrangements to reach the pickup point as per following:
ਕੈਂਪ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੀ ।

DATE:       December 30, 2021.
ਮਿਤੀ:          30 ਦਿਸੰਬਰ, 2021.

TIME:        Reporting: 6:00 AM; Departure: 7:00 AM
ਸਮਾਂ:            ਹਾਜਰੀ: 6:00AM;  ਰਵਾਨਗੀ: 7:00AM

PLACE:      BHAI SEWA SINGH HALL, SULTANWIND GATE, AMRITSAR
ਸਥਾਨ:          ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹਾਲ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਗੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੰਜਾਬ)

Camp Administrator
ਕੈਂਪ ਸੇਵਾਦਾਰ